GO-Eco Chiptuning Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES - 1.1 GO-Eco | Chiptuning - Uitgeest: GO-Eco Chiptuning, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Uitgeest, ingeschreven in het Handelsregister onder K.v.K. nummer 34199737. BTW nummer NL821873362B01. 1.2 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door GO-Eco Chiptuning georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 1.3 Overeenkomst: de tussen de koper en GO-Eco Chiptuning tot stand gekomen overeenkomst op afstand. 1.4 Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie GO-Eco Chiptuning een overeenkomst heeft gesloten.1.5 Herroepingsrecht: de aan de koper geboden mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelde producten of diensten, deze te ontbinden. 1.6 Website: de website van GO-Eco Chiptuning waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.go-eco.nl.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN - 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen GO-Eco Chiptuning en de koper. 2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kostenloos worden toegezonden. 2.3 Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST - 3.1 Alle bijzondere voorwaarden waaronder een product wordt aangeboden zijn nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 3.2 Op de website weergegeven afbeeldingen en overige gegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave i.c. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. 3.3 In het aanbod vermelde eigenschappen van te leveren producten en diensten en/of gegevens met betrekking tot de als gevolg van de montage van de producten te behalen resultaten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd i.c. behaald. • Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt: alle geringe afwijkingen in gegevens omtrent vermogen en verbruik, hoeveelheden en gewichten. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen bieden voor de koper geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding te vorderen. 1 Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden GO-Eco Chiptuning niet. 2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper aanvaarde aanbod door GO-Eco Chiptuning onverwijld langs elektronische weg is bevestigd en de koper voldoet aan de in het aanbod gestelde voorwaarden, waaronder een opgave van de vereiste persoons- en/of bedrijfsgegevens van de koper. 3 De door GO-Eco Chiptuning langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door GO-Eco Chiptuning is verzonden.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT - 4.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7, kan de overeenkomst tussen de koper en GO-Eco Chiptuning door de koper, gedurende veertien dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen worden ontbonden. 4.2 De koper die gebruik maakt van het herroepingsrecht kan de overeenkomst ontbinden overeenkomstig de door GO-Eco Chiptuning verstrekte instructies, dan wel middels een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring. Zo spoedig mogelijk nadat GO-Eco Chiptuning in kennis is gesteld van het voornemen van de koper om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal GO-Eco Chiptuning ontbinding schriftelijk, dan wel langs elektronische weg bevestigen. 4.3 Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De koper zal het verpakte product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd en met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan GO-Eco Chiptuning retourneren. 4.4 Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst door GO-Eco Chiptuning is bevestigd. 4.5 Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening. 4.6 De koper, die gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal de door hem reeds verrichte betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst, terugontvangen. 4.7 Voor wat betreft reeds geïnstalleerde software verwijzen wij naar artikel nr. 7, lidnummers 9 t/m 12.

ARTIKEL 5. | PRIJZEN EN BETALINGEN - 5.1 De in een aanbieding of oerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere hengen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 5.2 De prijs wordt zoveel mogelijk vastgesteld op basis van een van tevoren overeengekomen uurtarief of op grond van een van tevoren overeengekomen vast bedrag. 5.3 Indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, is de wederpartij een redelijke prijs verschuldigd. Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door GO-Eco Chiptuning ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en met de door GO-Eco Chiptuning ter zake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen. 5.4 Indien een richtprijs was bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 15% mogen worden overschreden, tenzij GO-Eco Chiptuning de wederpartij zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen. GO-Eco Chiptuning zal binnen de grenzen van het redelijke aan zulke beperking of vereenvoudiging moeten meewerken. 5.5 Lid 4 is van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten waarbij de prijs afhankelijk is opgesteld van de bij de overeenkomst geschatte tijdsduur voor de uitvoering van het werk. 5.6 Hetgeen in dit artikel is bepaald aangaande prijzen en prijswijzigingen is niet van toepassing op meerwerk en bij wijzigingen van de overeenkomst. 5.7 Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat zulks aan GO-Eco Chiptuning kan worden toegerekend, zal GO-Eco Chiptuning de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits GO-Eco Chiptuning bij het bepalen van de prijs geen rekening heef behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden. 5.8 GO-Eco Chiptuning is gerechtigd de prijs eveneens aan te passen indien de kostenverhoging het gevolg is van de door de wederpartij verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang, tenzij GO-Eco Chiptuning de onjuistheid voor het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken. 5.9 GO-Eco Chiptuning is eveneens gerechtigd tot verhoging van de prijs indien dit voortvloeit uit een aan GO-Eco Chiptuning toekomende bevoegdheid of een op GO-Eco Chiptuning rustende verplichting ingevolge de wet. 5.10 Een samengestelde prijsopgave verplicht GO-Eco Chiptuning niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 5.11 Betaling vindt direct plaats na oplevering van de werkzaamheden.

ARTIKEL 6. | UITVOERING EN LEVERING - 6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de bestelde producten plaats op het door de koper opgegeven of overeengekomen aeveradres. 6.2 GO-Eco Chiptuning zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling en de plaatsing van de software. 6.3 GO-Eco Chiptuning is pas gehouden uitvoering te geven aan de bestelling indien voldaan is aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld. 6.4 GO-Eco Chiptuning behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden. 6.5 Het risico van verlies van en schade aan de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen. 6.6 Testen op de vermogenstestbank van GO-Eco worden op verzoek van de andere partij op diens eigen risico uitgevoerd. Er wordt tot hoge snelheid en met vol gas gemeten, hetgeen risico’s op schade aan de motor en het voertuig met zich meebrengt. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het risico dat dit met zich meebrengt.

ARTIKEL 7. | CONFORMITEIT EN GARANTIE - 7.1 GO-Eco Chiptuning staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specicaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en voor het overige beantwoorden aan de overeenkomst. Bij geleverde soft- en hardware staat GO-Eco Chiptuning ervoor in dat zij gedurende 3 jaren na levering geen gebreken zullen vertonen. 7.2 Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt c.q. binnen de toepasselijke garantietermijn gebreken vertoont, zal GO-Eco Chiptuning het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen. Indien herstel niet mogelijk is, zal GO-Eco Chiptuning het product kosteloos vervangen. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, zal GO-Eco Chiptuning het aankoopbedrag van het gebrekkige product retourneren. 7.3 Van non-conformiteit is geen sprake indien het gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of anderszins niet aan GO-Eco Chiptuning is toe te rekenen. Daaronder wordt mede begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, misbruik, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten. 7.4 Wanneer door GO-Eco Chiptuning voor de vaststelling van een gebrek onderzoekskosten worden gemaakt, zijn deze kosten voor rekening van de koper, indien en voor zover het betreende gebrek niet aan GO-Eco Chiptuning kan worden toegerekend, dan wel geen aanspraak kan worden gemaakt op toepasselijke garantie. GO-Eco Chiptuning streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van zijn verplichting tot het betalen van de hier bedoelde kosten. 7.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door wijzigingen in de geleverde software of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of derden wanneer zonder schriftelijke toestemming van GO-Eco Chiptuning, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar GO-Eco Chiptuning geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen technische defecten, veroorzaakt door overbelasting. 7.6 De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 7.7 Eventuele gebreken dienen binnen de wettelijke termijn van 2 maanden (bij consumentenovereenkomsten) en een termijn van 14 dagen (bij overeenkomsten met niet-consumenten, afhankelijk van de branche en de aard van de te (op)leveren zaken/werkzaamheden kan dit korter of langer zijn) na ontdekking schriftelijk aan GO-Eco Chiptuning te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat GO-Eco Chiptuning in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient GO-Eco Chiptuning in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 7.8 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak/uitgevoerde werkzaamheden of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. 7.9 Op alle door GO-Eco Chiptuning geleverde soft- en hardware rust een “niet-tevreden-geld-terug-garantie” van dertig dagen na levering, waarbij uitsluitend de prijs van de geleverde producten wordt gecrediteerd. Eventueel berekende porto, voorrij- en montagekosten komen niet voor retournering in aanmerking. 7.10 Indien de koper gebruik wenst te maken van het recht als bedoeld in lid 9, dient hij daarvan onverwijld langs schriftelijke of elektronische weg mededeling te doen aan GO-Eco Chiptuning, waarna hij GO-Eco Chiptuning, binnen 7-dagen, in de gelegenheid stelt de door GO-Eco Chiptuning geplaatste software te doen vervangen voor de originele software. 7.11 De kosten van retournering van de producten komen voor rekening van de koper. 7.12 De koper, die gebruik maakt van het recht als bedoeld in lid 9, zal de door hem reeds verrichte betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de producten door GO-Eco Chiptuning, terugontvangen.

ARTIKEL 8. | VERPLICHTINGEN VAN GO-ECO CHIPTUNING - 8.1 GO-Eco Chiptuning zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen. 8.2 GO-Eco Chiptuning neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

ARTIKEL 9. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ - 9.1 De wederpartij stelt GO-Eco Chiptuning in de gelegenheid het werk te verrichten. 9.2 De wederpartij zorgt ervoor dat GO-Eco Chiptuning tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde en voor het werk te verschaen gegevens. 9.3 De wederpartij dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van GO-Eco Chiptuning behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien (niettemin) vertraging ontstaat dient de wederpartij GO-Eco Chiptuning daarvan tijdig in kennis te stellen. 9.4 Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens GO-Eco Chiptuning gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen de kosten) aan de zijde van GO-Eco Chiptuning daardoor direct of indirect ontstaan.

ARTIKEL 10. | EIGENDOMSVOORBEHOUD - 10.1 GO-Eco Chiptuning blijft te allen tijde eigenaar van de gebruikte software. 10.2 Alle door GO-Eco Chiptuning in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van GO-Eco Chiptuning totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met GO-Eco Chiptuning gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 10.3 De door GO-Eco Chiptuning geleverde zaken/materialen, die ingevolge lid 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken/materialen te verpanden of hier enige ander recht op te vestigen. 10.4 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van GO-Eco Chiptuning veilig te stellen. 10.5 De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud zaken/materialen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontplongs- en waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering, op verzoek van GO-Eco Chiptuning ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is GO-Eco Chiptuning gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens GO-Eco Chiptuning bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 10.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken/materialen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om GO-Eco Chiptuning daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. 10.7 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is GO-Eco Chiptuning gerechtigd de geleverde zaken/materialen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaken/materialen voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaen op strae van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. 10.8 Voor het geval GO-Eco Chiptuning zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan GO-Eco Chiptuning en door GO-Eco Chiptuning aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van GO-Eco Chiptuning zich bevinden en die zaken/materialen terug te nemen.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID - 11.1 GO-Eco Chiptuning is niet/nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onoordeelkundig of anderszins onjuist gebruik van de geleverde producten door de koper dan wel derden. 11.2 GO-Eco Chiptuning is niet/nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard van ook, ontstaan doordat GO-Eco Chiptuning is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens 11.3 GO-Eco Chiptuning is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GO-Eco Chiptuning aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan GO-Eco Chiptuning toegerekend kunnen worden; • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 11.4 Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van GO-Eco Chiptuning mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 11.5 Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van GO-Eco Chiptuning wordt uitgekeerd. 11.6 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens GO-Eco Chiptuning één jaar. 11.7 Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van GO-Eco Chiptuning, zal de koper GO-Eco Chiptuning vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de door GO-Eco Chiptuning geleverde producten en/of diensten.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT - 12.1 Tekortkomingen van GO-Eco Chiptuning in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: • alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GO-Eco Chiptuning geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GO-Eco Chiptuning niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; • de omstandigheid dat GO-Eco Chiptuning een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; • wilde of georganiseerde stakingen bij GO-Eco Chiptuning of bij derden; • storingen in het verkeer; • verheidsmaatregelen die GO-Eco Chiptuning verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; • een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken/materialen/software of diensten. 12.3 GO-Eco Chiptuning heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt intreedt nadat GO-Eco Chiptuning zijn verbintenis had moeten nakomen. 12.4 In geval van overmacht heeft GO-Eco Chiptuning het recht om zijn verplichtingen op te schorten indien de overmacht situatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen. 12.5 Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan 1 maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 12.6 Indien GO-Eco Chiptuning bij het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GO-Eco Chiptuning gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake was van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 13. | VRIJWARING - 13.1 De wederpartij vrijwaart GO-Eco Chiptuning voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan GO-Eco Chiptuning toerekenbaar is. 13.2 Indien GO-Eco Chiptuning uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden GO-Eco Chiptuning zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de wederpartij in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is GO-Eco Chiptuning zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GO-Eco Chiptuning en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 14. | RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIËLE EIGENDOM - 14.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, hardware of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, oertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij GO-Eco Chiptuning, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Tenzij anders uitdrukkelijk is bepaald/overeengekomen verkrijgt de wederpartij uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. 14.2 Het is GO-Eco Chiptuning toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is de wederpartij niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken 14.3 GO-Eco Chiptuning vrijwaart de wederpartij tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door GO-Eco Chiptuning zelf ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de wederpartij GO-Eco Chiptuning onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan GO-Eco Chiptuning. De wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan GO-Eco Chiptuning verlenen om zich, indien nodig in naam van de wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met door de wederpartij ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan GO-Eco Chiptuning ter beschikking gestelde materialen, dan wel met wijzigingen die de wederpartij in de programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door GO-Eco Chiptuning zelf ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van GO-Eco Chiptuning een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal GO-Eco Chiptuning zo mogelijk zorg dragen dat de wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, databestanden, apparatuur of de betreende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de wederpartij. Indien GO-Eco Chiptuning naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (nancieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de wederpartij het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal GO-Eco Chiptuning het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. GO-Eco Chiptuning zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met de wederpartij. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van GO-Eco Chiptuning wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van GO-Eco Chiptuning voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, databestanden, apparatuur en/of materialen (1) in een niet door GO-Eco Chiptuning gemodiceerde vorm, (2) in samenhang met niet door GO-Eco Chiptuning geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (3) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

ARTIKEL 15. | KLACHTEN - 15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen redelijke tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk of langs elektronische weg te worden ingediend bij GO-Eco Chiptuning. 15.2 Bij GO-Eco Chiptuning ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. 15.3 Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN - 16.1 Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 16.2 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 16.3 Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van GO-Eco Chiptuning bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by Orangeline Uitgeest  © i.o.v. GO-Eco Chiptuning